Financiële positie NOM

Andre Heeres, Syncom

Financiële positie NOM

Wij geven in deze paragraaf inzicht in onze financiële positie door in te gaan op ons resultaat, het huidige vermogen en de ontwikkeling van onze liquiditeit. De jaarrekening gaat in meer detail in op de financiële prestaties over 2018.

Resultaatontwikkeling

NOM Finance heeft over 2018 een positief resultaat behaald. Het resultaat op verkopen participaties is in 2018 lager dan voorgaand jaar, echter vallen de rente- en provisiebaten hoger uit door een onverwachte meevaller op een lening die reeds jaren volledig was voorzien. Het resultaat van NOM FDI en BD is conform 2017 ook in 2018 nihil. Dit nihil resultaat wordt behaald door de overeengekomen additionele financiering die als verliescompensatie wordt ingezet.

De weergegeven tendens weerspiegelt het karakter van de NOM, dat gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid bij onze financiële deelnemingen en de opbrengst door verkopen van participaties. Gegeven het type bedrijven waarin NOM investeert, laat het rendement op investeringen zich vaak pas na een aantal jaren zien. Onze prestaties zijn hierdoor beter zichtbaar vanuit meerjarig perspectief.

Resultaat 2015 2016 2017 2018
Finance  3,2   14,6   6,0   0,7 
Ontwikkelingsbedrijf  ‑0,4 
NOM totaal  2,8   14,6   6,0   0,7 

Tabel 5.1: Resultaatontwikkeling NOM voor belastingen (in € miljoen)

Vermogensontwikkeling

Om risicodragend kapitaal te kunnen verstrekken is door de aandeelhouders kapitaal ingebracht. De aandeelhouders stellen als eis aan dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand blijft. Dat wil zeggen dat de NOM na aftrek van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat tenminste gelijk is aan het inflatiepercentage (doelvermogen). Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd met de inflatiecorrectie en minus dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen.

De 5-jaarsperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met december 2020. Het vermogen was bij aanvang in 2016 € 52,8 miljoen en is ultimo 2018 met € 3,4 miljoen gestegen tot € 59,6 miljoen. De positieve resultaten van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat het totale vermogen boven het doelvermogen (€ 39,4 miljoen) blijft, waarmee aan de doelstelling van de aandeelhouders wordt voldaan.

Figuur 5.2: Vermogensontwikkeling (in € miljoen)

  2015 2016 2017 2018
Vermogen 72,3 52,8 59,0 59,6
Doelvermogen 61,5 38,4 38,8 39,4

Tabel 5.2: Vermogensontwikkeling (in € miljoen)

Liquiditeitsontwikkeling

De liquiditeitspositie van de NOM is in 2018 verder afgenomen. Dit komt met name door uitblijvende verkopen van participaties. Het ontvangst van dividend en rentebaten is in 2018 wel op niveau gebleven. In 2017 is de liquiditeitspositie gedaald door uitbetaling van toegezegde dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de NV NOM.

Figuur 5.3: Liquiditeitsontwikkeling

  2015 2016 2017 2018
Aangegane verplichtingen 10,9 13,5 16,3 13,4
Beschikbaar voor financiering 30,3 25,7 15,5* 14,9*

Tabel 5.3: Liquiditeitsontwikkeling (in € miljoen) *exclusief beschikbare liquide middelen voor overige afspraken met één Provincie