Verslag van de RvC

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de N.V. NOM kijkt tevreden terug op een succesvol jaar 2018. Het is goed te constateren dat de NOM er opnieuw in is geslaagd een positief resultaat te behalen, ook al is het resultaat  lager dan die in de jaren 2016 en 2017. De resultaten van regionale ontwikkelingsmaatschappijen zoals de NOM laten zich lastig sturen omdat zij in grote mate afhankelijk zijn van winsten die worden geboekt bij de verkoop van participaties. In 2018 hebben die zich beperkt voorgedaan. Des te meer reden om toch tevreden te zijn over het financiële resultaat.

Wat minstens zo belangrijk is, is de impact die de NOM heeft op de economie in Noord-Nederland. Ook dit jaar heeft de NOM gewerkt aan een groot aantal projecten die hebben geleid tot aanzienlijke investeringen in zowel de vestiging als uitbreiding van ondernemingen en investeringen in innovatie. Projecten die een grote zichtbaarheid hebben, zoals Chemport Europe en Regions of Smart Factories, en ook vele kleinere projecten die allen leiden tot een versterking van de economische structuur in Noord-Nederland en daarmee tot een verhoging van de welvaart en het welzijn van haar inwoners.

De NOM kan dat natuurlijk niet alleen. Om projecten succesvol te kunnen uitvoeren is in de eerste plaats een heel goede relatie nodig met ondernemingen en kennisinstellingen in de regio. Ook wordt er intensief samengewerkt met (vertegenwoordigers van) het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Er is veel aandacht gegeven aan het stroomlijnen van die samenwerking en daarin wordt grote voortgang geboekt. Met de bestuurders van de drie provincies vindt regelmatig overleg plaats en dat heeft een positieve uitwerking op het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen. Het is onze inzet dat na de aanstaande provinciale verkiezingen deze goede relatie wordt gecontinueerd.

De Raad van Commissarissen van de N.V. NOM functioneert, blijkens de extern begeleide evaluatie, goed. Er is in het afgelopen jaar aandacht besteed aan de governance binnen de organisatie, maar ook de organisatie daarvan bij participaties. Wij hechten er veel belang aan dat ook dat laatste goed is geregeld. Ook laten wij ons regelmatig informeren over het primaire proces van de organisatie. Bedrijfsbezoeken bij participaties en ondernemingen die partner zijn in projecten en ook presentaties over diensten en projecten in onze vergaderingen zijn daarvoor erg nuttig.

Wij zijn tevreden over de structuur waarin de Investeringscommissie verantwoordelijk is voor adviezen aan de bestuurder, en waar nodig de RvC, over investeringsbeslissingen. De IC stelt zich op als een opbouwend kritisch orgaan dat niet alleen helpt tot betere investeringsbeslissingen te komen. Ook hebben zij een adviserende rol op zich genomen in zowel de aanloop naar de investeringsbeslissing als in het beheer van de participaties. De IC is in 2018 uitgebreid van 3 naar 4 leden om effectiever te kunnen werken. Daarnaast zal in 2019 worden gewerkt aan een pool van materiedeskundigen, die op incidentele basis kunnen worden ingezet.

Medio 2018 is de heer J. de Vries teruggetreden als lid van de IC, nadat hij daarvoor een aantal jaren deel heeft uitgemaakt van de RvC. De Raad van Commissarissen wil de heer J.de Vries  ook vanaf deze plek bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de NOM.

In 2018 heeft de NOM zelf ook een uitbreiding van het aantal medewerkers gezien. De bestuurder van de NOM heeft daarom aan de medewerkers gevraagd of er behoefte was aan het opnieuw installeren van een Ondernemingsraad. Tot onze grote vreugde was een grote meerderheid van de medewerkers daarover positief en heeft zich ook een behoorlijk aantal medewerkers aangemeld voor het lidmaatschap van de OR. Het laat ons inziens zien dat er bij de medewerkers een enorme betrokkenheid is bij de NOM.

In de samenstelling van de RvC hebben zich in 2018 geen wijzigingen voorgedaan, mede omdat aftredende leden herbenoemd zijn.

Lees meer

Samenstelling Raad van Commissarissen

In de samenstelling van de van Commissarissen wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van de NOM. De leden dienen te bezitten over specifieke ervaring, kennis en competenties zodat zij de kwaliteit van de directie in alle opzichten kunnen beoordelen. De RvC werkt als team waarbij alle leden zich laten leiden door de belangen van de onderneming. Ook dient de RvC te bestaan uit personen met waardering voor disciplines anders dan hun eigen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen in de RvC (minimaal 30% van de zetels bezet door mannen en minimaal 30% bezet door vrouwen). Voor de samenstelling is een profielschets opgesteld. De leden van de RvC worden benoemd op basis van de hierin uiteengezette criteria. De samenstelling van de RvC wordt in eerste instantie bepaald op basis van benodigde expertise en ervaring. De volgende profielen en bijbehorende competenties, kennis en ervaring zijn geformuleerd:

Profiel President-Commissaris (voorzitter)

De President-Commissaris is verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC. De kandidaat vervult een proactieve rol in de adviserende en ondersteunde taak richting de Directie en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de AvA. Tevens vervult de voorzitter –indien gewenst– een intermediaire rol tussen de NOM en haar aandeelhouders en subsidiënten/participanten. Daarnaast wordt de jaarlijkse evaluatie van de RvC en de Directie geïnitieerd door de President-Commissaris.

De president-commissaris is een vooraanstaand (ex)ondernemer die met charisma en vanuit natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te verbinden. Hij of zij beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op financieel-economische disciplines. In het ervaringsprofiel komen meerdere velden samen: ondernemerschap, (internationale) ervaring met economische ontwikkelingen, ervaring met bedrijfsfinanciering, innovatie, marketing, commercie, maar ook bekendheid met gemeenten en provincie en publiek-private samenwerkingen.

Profiel Innovatie & Business Development

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis van regionale, nationale en internationale economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, clustervorming en valorisatie van kennis en onderzoeksresultaten (van kennis naar kunde naar kassa).

Profiel Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van financiën in het algemeen en van bedrijfsfinancieringen en het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) in het bijzonder.

Profiel Openbaar Bestuur

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van openbaar bestuur en in het bijzonder op het gebied van regionale en nationale overheden. Bij voorkeur is de betreffende kandidaat actief geweest in het openbaar bestuur d.m.v. een vertegenwoordigende functie.

Samenvattend dient de raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:

 • het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
 • regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief van buitenlandse ondernemingen);
 • alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);
 • en goed bekend te zijn met: het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat Commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van NOM N.V. en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Tevens is van belang dat de Commissarissen beschikken over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Leden van de Raad van Commissarissen

Hieronder zijn de individuele profielschetsen van de leden van de Raad van Commissarissen weergegeven.

Prof. dr. Ir. R. Rabbinge (1946)

 • Voorzitter RvC en lid benoemings- en remuneratiecommissie.
 • Benoemd tot lid in 2011 op aanbeveling van de provincie Drenthe, benoemd tot Voorzitter van de RvC in 2016. Einde termijn: 2020
 • Overige (bestuurs)functies: Emeritus universiteit hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid en adviseur RvB WUR, Adviseur Samenwerkende Noord-Nederlandse provincies voor Agribusiness, Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,  Lid van Bestuur SER Noord-Nederland, vice-President International Fertilizer Development Centre (Alabama, USA), Voorzitter International Advisory Board Chinese Academy of Agricultural Sciences (Beijing, China), Erelid Board Bibliotheca Alexandria (Egypte), European Ambassador Alliance Green Revolution African Agriculture (AGRA, Nairobi, Kenia), Chairman Scientific Council Global Centre Climate Adaptation.

Dhr. B.P. Woldring (1985)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor de profielen Innovatie & Business Development, en Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital
 • Benoemd in 2015. Einde eerste termijn: 2019
 • Overige (bestuurs)functies: CEO en oprichter Bencom Group BV, CEO en oprichter Benergy BV, CEO en oprichter Looking for Booking BV, CEO en oprichter Bensure BV, commissielid Topteam ICT Innovatie Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, lid Raad van Advies ECP

Mr. S.E. Korthuis (1959)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom openbaar bestuur
 • Benoemd in 2015. Einde eerste termijn 2019
 • Overige (bestuurs)functies: vicevoorzitter van Raad van Toezicht Stichting Aveleijn, tevens voorzitter remuneratiecommissie en voorzitter vastgoedcommissie; lid van Commissarissen NV ROVA Holding, tevens voorzitter remuneratiecommissie

Mw. A.M.C. Kuks (1964)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor HR vraagstukken, voorzitter Remuneratiecommissie Benoemd in 2016. Einde eerste termijn 2020
 • Overige (bestuurs)functies: Human Resources Director EMEA Yusen Logistics per 1 januari 2016, Lid RvT: APG (Ambitious People Group) per 1 september 2018

Drs. J. Kruse (1955)

Non-voting member. Profiel volgende paragraaf (Leden van de Investeringscommissie).

 

Alle Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Leden van de Investeringscommissie

Drs. J. Kruse (1955)

 • Voorzitter investeringscommissie
 • Benoemd in 2016. Einde eerste termijn: 2020
 • Overige (bestuurs)functies: DGA Solstice Management B.V. te Hasselt (Overijssel), Commissioner PT Wahana Vinyl Nusantara (Indonesië), Non-Executive Director Taatisolar Namibia (PTY) Ltd. (Namibië)

Dhr. J.P. Tichelaar (1962)

 • Lid investeringscommissie
 • Benoemd 2018. Einde eerste termijn 2022
 • Overige (bestuurs)functies: Algemeen directeur Arco Meubelfabriek B.V., Lid RvC Dille & Kamille, Lid RvA Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Dhr. B. Derksen (1983)

 • Lid investeringscommissie
 • Benoemd 2018. Einde eerste termijn 2022
 • Overige (bestuurs)functies: CCO Frank BV, Lid RvT Stichting Groninger Forum, Penningmeester Stichting Noordelijk Online Ondernemers

Drs. Y.K. Poelman (1966)

 • Lid investeringscommissie
 • Benoemd 2016. Einde eerste termijn 2020
 • Overige (bestuurs)functies: CEO van het Bionica Innovatie en Expertisecentrum (handelsnaam van Human Affairs & Innovation)

Medio 2018 is de heer J. de Vries teruggetreden als lid van de IC.

Alle IC leden hebben de Nederlandse nationaliteit.