Hoe wij waarde creëren

Maureen van Veelen, Solenne

Ontwikkelingen in onze omgeving

Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn over wat er om ons heen gebeurt. Zo kunnen we beter bepalen wat we willen en kunnen bereiken en daarmee de juiste koers vaststellen.

Digitalisering en dataveiligheid
Een belangrijke trend is digitalisering. Innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Er zijn iedere dag weer meer technologische oplossingen dan gisteren, en ze worden ook intelligenter en efficiënter toegepast. Hierdoor neemt de hoeveelheid, en zeker ook de waarde, van data in hoog tempo toe. Er ontstaan kansrijke businessmodellen die de waarde van data kapitaliseren, zo ook in ons netwerk van ondernemingen. Tegelijkertijd vormt de groei aan data een serieus risico. De controlerende tegenreactie komt op gang en kreeg afgelopen jaar vorm door de algemene verordening op gegevensbescherming (AVG).

Transitie naar duurzame energie en circulaire economie
Naast digitalisering zien we verduurzaming, met de energietransitie en circulaire economie als hoofdthema’s als een trend die kansen biedt voor ondernemers. In projecten en business cases waar we aan werken zien we dat het gebruik van fossiele energie en materialen verschuift naar alternatieven, zoals windenergie en biomassa en op langere termijn wellicht waterstof. Ook de ontwikkelingen richting een circulaire economie gaan steeds sneller. Zo worden er in meerdere sectoren, met name als gevolg van steeds kostbaarder wordende arbeid en grondstoffen, slimmere maakprocessen ontwikkeld. Voornamelijk onze betrokkenheid bij innovatieclusters rondom grote maatschappelijke domeinen zoals water en chemie zien we aan relevantie winnen. Door middel van clusters kunnen we met stakeholders in ons netwerk de krachten bundelen en de ontwikkelingen beter opvolgen.

Ontwikkelingen in het ondernemerslandschap
In het ondernemerslandschap is steeds meer diversiteit. Er heeft zich een nieuwe groep ondernemers aangediend die sneller vragen stelt, internationaler en online opereert, transparanter is en zich kwetsbaarder opstelt. Deze ondernemers gaan minder uit van bekende patronen en hiërarchie en zijn meer gericht op oplossingen. Daarin zoeken ze hun eigen weg. Tegelijkertijd blijft de gevestigde ondernemersgroep ook bestaan. In deze wereld zien we ook een aantal uitdagingen. Zo wordt de ‘struggle for talent’ een steeds zichtbaardere uitdaging. Er is niet alleen een tekort aan talentvolle ondernemers, maar ook aan talentvol personeel op de juiste plek.


Ook ervaren we dat, ondanks dat meerdere investeerders/financiers meer geld aanbieden door een groeiende economie, geld minder makkelijk zijn weg vindt. Dit komt wellicht door de grotere verscheidenheid aan geldbronnen en de bijbehorende kaders. Tot slot is er een gebrek aan vroege fase financiering. Door onze expertise op het gebied van financiering, innovatie en acquisitie en ons brede netwerk, is de NOM in staat in te spelen op deze beperkingen om zo het Noord-Nederlandse ondernemerslandschap vooruit te helpen.

Onze strategie en missie

Wij zijn overtuigd van de kracht van Noord-Nederland en willen bijdragen aan een gezond en duurzaam Noord-Nederland voor ons en onze kinderen. Voor de NOM betekent dit: het op de juiste wijze stimuleren van de Noord-Nederlandse economie waarbij we rekening houden met ontwikkelingen in onze omgeving.

Op economisch gebied zien we veel om ons heen gebeuren in Noord-Nederland. De wereld waarin de NOM acteert wordt steeds groter, sneller en meer divers. Dit betekent dat er lossere verbindingen zijn dan voorheen en dat vergt een nieuwe bedrijfsstrategie, het meerjarenplan. In 2018 zijn we verder gegaan met de uitvoering van het meerjarenplan voor 2017-2020 ‘Ondernemingen doen groeien’. Hiermee lukt het ons steeds beter om in te spelen op de behoefte van de onderneming. Door de klantvraag centraal te stellen en actief met de klant mee te denken wordt de groei van een onderneming optimaal gefaciliteerd. Primair helpen wij de ondernemer zelf verder met onze dienstverlening, maar door onze netwerken en kennis van de omgeving verwijzen we waar nodig door naar en werken samen met instituties en marktpartijen. Die zien we als partners in het bijdragen aan economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Ook een doorverwijzing zien we dus als toegevoegde waarde voor de onderneming.

Het is onze overtuiging dat wij, door in te zetten op ondernemerschap, maximaal bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland. Onze missie is dan ook dat de NOM bijdraagt aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland door:

  • Ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkelsprongen die ze tegenkomen;
  • Instituties (overheden, kennisinstellingen etc.) te ondersteunen die daaraan bijdragen.

De NOM draagt bij aan het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland door economische activiteiten te stimuleren die winstgevend zijn op de lange termijn. Dat doen we vanuit onze expertise op het gebied van investeren en financieren, innoveren en ontwikkelen, verbinden en netwerken. We richten onze dienstverlening op ondernemingen die (willen) groeien, (willen) innoveren; en een significante toegevoegde waarde leveren aan de economie in Noord-Nederland. In een aantal sectoren waar sprake is van kansrijke economische clustering brengen we onze dienstverlening actief naar voren. Het gaat hierbij om de volgende sectoren:

  • Watertechnologie
  • Life-Sciences
  • Agri & Food
  • Biobased (inclusief groene chemie en materialen)
  • Big-data / IT
  • High Tech Systems & Materials (HTSM)
  • Offshore Windenergie

Waardecreatiemodel

Via onze activiteiten maken wij maatschappelijke impact. We creëren toegevoegde waarde voor ondernemingen in Noord-Nederland en daarmee dragen we bij aan economische groei, werkgelegenheid, innovatiekracht en verduurzaming. Ons waardecreatiemodel maakt inzichtelijk hoe wij waarde creëren voor Noord-Nederland. De impact die we met onze participaties en netwerken faciliteren hebben we in lijn gebracht met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Figuur 2.1: Hoe de NOM waarde creëert Figuur 2.1: Hoe de NOM waarde creëert

Voor het creëren van waarde en impact zijn middelen nodig. We maken gebruik van verschillende middelen, waarbij met name geld, de kennis en expertise van onze mensen en ons netwerk cruciaal zijn. Met name onze ervaring met financieren, acquireren en innoveren, onze kennis over de regio en de verbinding met verschillende partijen en instituties zorgen ervoor dat we ons optimaal kunnen inzetten voor Noord-Nederland. Onze medewerkers zijn voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen en overheden. Ze volgen trainingen en opleidingen om vaardigheden te vergroten, de kennis actueel te houden en ook om op de hoogte te zijn van technologische ontwikkelingen of ontwikkelingen in de regio. Ook de toegang die we hebben tot onze kennis- en samenwerkingspartners, onze financieringspartners en de rest van ons netwerk vormt een voor ons belangrijk kapitaal.

Met die bedrijfsmiddelen voeren we onze kernactiviteiten uit. We werken vanuit onze visie en missie en sturen op onze strategie en de bijbehorende doelstellingen via het meerjarenplan. Resultaten zijn bijvoorbeeld het aantal succesvolle projecten, maar ook het aantal betrokken bedrijven, en nieuwe arbeidsplaatsen. Naast de maatschappelijke impact van deze output stellen we zo ook de financiële positie van de NOM zeker.   

Onze resultaten dragen bij aan de groei- en innovatiekracht voor onze regio. Dankzij onze kerntaken wordt geïnvesteerd in de regio, zowel door bedrijven die zich vestigen in Noord-Nederland als door partijen betrokken bij innovatieprojecten. De NOM functioneert vaak als co-financier. Dat betekent dat onze investeringen veelal andere investeerders over de brug helpen; een multiplier effect.  Ook dragen we bij aan werkgelegenheid via de creatie en het behoud van arbeidsplaatsen.

  Financiering FDI BD Flinc Correctie dubbelingen* Totaal
Aantal business cases 43 9 13 14 ‑5 74
Aantal bedrijven 43 12 20 14 ‑8 81
Investeringen (in € miljoen) 228,8 617 6,5 4,6 -75,6 781
Aantal nieuwe FTE's gecreëerd** 115 338 22 152 ‑115 512

Tabel 2.1. Projecten waaraan de verschillende NOM disciplines hebben gewerkt en de vertaling daarvan naar totale resultaten voor de regio. Investeringen zijn een totaaltelling van alle betrokken partijen waar de NOM er één van is.

*Correctie dubbelingen heeft betrekking op business cases waar meerdere NOM disciplines bij betrokken waren.

**Bij Financiering worden alleen de FTE's geteld die ook schriftelijk door de onderneming bevestigd zijn.

 

Een mogelijk lange-termijn resultaat van onze activiteiten is dat, door te investeren in digitalisering en robotisering, arbeidsplaatsen vervangen zullen worden. Onder deskundigen blijft het een onderwerp van discussie of robotisering op lange termijn daadwerkelijk een negatieve impact heeft of netto toch een positieve bijdrage aan de maatschappij levert. Wij denken dat de bijdrage positief zal zijn omdat het de enige manier is om competitief te blijven.

Naast deze sociaal-economische aspecten bieden onze participaties vaak oplossingen voor bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn Purified Metal Company, dat met asbest vervuild staalschroot reinigt waarmee wordt voorkomen dat het schroot moet worden gestort, of Photanol, dat een proces heeft ontwikkeld dat CO2 uit de lucht haalt en vervolgens omzet tot bouwstof voor de chemische industrie. Dit soort projecten versnelt de transitie naar een circulaire economie. Ook de clusterorganisaties waarbij we betrokken zijn, zijn bezig met complexe technologie voor maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden zijn fieldlabs Region of Smart Factories (RoSF) en Technologies Added, die werken aan slimme productieprocessen voor de High Tech maakindustrie, en de Wateralliantie, dat zich richt op efficiënt gebruik van water.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Door middel van onze activiteiten en doelstellingen stimuleert de NOM groei, innovatie en verduurzaming in Noord-Nederland.  Zo dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien ambitieuze doelen, ondertekend door 193 landen. Een mondiale agenda om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Door onze activiteiten hebben we een directe invloed op SDG 8 - Waardig werk en economische groei, SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie. Via onze projecten en participaties oefenen daarnaast ook een significante indirecte invloed uit op andere SDG’s, zoals SDG 6 - Schoon water en sanitair en SDG 7 - Duurzame en betaalbare energie. In dit verslag hebben wij verschillende voorbeelden van ondernemingen en projecten waarin wij participeren gelabeld met het bijpassende ontwikkelingsdoel.